ทำเนียบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง/

วิทยฐานะ

โทรศัพท์

E - mail

1

นายสุรชาติ  ภูผาผุย

ศึกษานิเทศก์

เชี่ยวชาญ

086 – 9235658

Chatnan1@hotmail.co.th

Chatnan53@gmail.com

2

นางศรีรัตน์  บุญศรี

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

089 - 6324971

Srirat88@hotmail.com

Srirat88@gmail.com

3

นางวิพาภรณ์  พุฒิมา

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

086 – 1823962

Toon_p222@hotmail.com

 

4

นายอนุชา  รัตนอุบล

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

085 – 7174509

Chamylove2009@hotmail. com

5

นางศิริรัตน์  แย้มศิลป์

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

087 - 1851890

Sirirat_yam@hotmail.com

 

6

นายวันชัย  ภูผาคุณ

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

087 - 5219938

W_phupha@hotmail.com

w.phuphakhun@gmail.com

7

นางสาวพรพรรณ  ณ ลำพูน

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

081 – 0336017

cumpoon@gmail.com

 

8

นายไชยยศ  คำสังวาลย์

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

084 - 3784770

Yotksw399@gmail.com

 

9

นายวัชรพงค์  โนทะนะ

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

089 – 5616405

Watch241@hotmail.com

Watch241@gmail.com

10

นางสาวกฤติยา  ขัติยะ

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

087 – 1833952

093 - 2737240

kru_mamja@hotmail.com

mamkrit17@gmail.com

11

 

นายสุวิทย์ ผูกจิต

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

081 – 0204525

heck2@hotmail.com

damsuwit@gmail.com

12

 

นางนรากร  เพ็งผ่อง      

 

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

080 – 8603904

Mall_99@hotmail.com

13

 

นายชาติชาย  ทนะขว้าง

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

14

 

นางดวงตา  ลำลึก

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

 

 

15

นางเรณู  หมื่นพรมแสน

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

 

 

16

นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

 

 

17

นายปิยะ จะเฮิง

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

 

 

18

นายวุฒิชัย  โลนันท์

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

 

 

19

 

นางวรวรรณ  หาญคำ

เจ้าพนักงานธุรการ

084 – 6103199

O_nizaki@hotmail.com