ทำเนียบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง/

วิทยฐานะ

โทรศัพท์

E - mail

01

นายสมเกียรติ  รัตนวิฑูรย์

     (ผอ.กลุ่มนิเทศ)

ศึกษานิเทศก์

เชี่ยวชาญ

081 – 8844178

Sk_rat99@hotmail.com

Kiat499@gmail.com

02

นายสุรชาติ  ภูผาผุย

ศึกษานิเทศก์

เชี่ยวชาญ

086 – 9235658

Chatnan1@hotmail.co.th

Chatnan53@gmail.com

03

นายถนอม  ศักดาศรี

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

085 – 6942324

Sakdasri.t@gmail.com

 

04

นายธวัชชัย  ทรงประศาสน์

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

086 – 1942600

Toy.09@hotmail.com

Tawatchaits09@gmail.com

05

นางเกษร  สมรรคเสวี

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

081 – 8863855

Kason2500@gmail.com

 

06

นางศรีรัตน์  บุญศรี

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

089 - 6324971

Srirat88@hotmail.com

Srirat88@gmail.com

07

นางวิพาภรณ์  พุฒิมา

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

086 – 1823962

Toon_p222@hotmail.com

 

08

นางสาวจันทร์เพ็ญ  วัฒนะ

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

081 – 7659446

Chayawat50@gmail.com

 

09

นายอนุชา  รัตนอุบล

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

085 – 7174509

Chamylove2009@hotmail. com

10

นางศิริรัตน์  แย้มศิลป์

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

087 - 1851890

Sirirat_yam@hotmail.com

 

11

นายวันชัย  ภูผาคุณ

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

087 - 5219938

W_phupha@hotmail.com

w.phuphakhun@gmail.com

12

นางสาวพรพรรณ  ณ ลำพูน

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการ

081 – 0336017

cumpoon@gmail.com

 

13

นายไชยยศ  คำสังวาลย์

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

084 - 3784770

Yotksw399@gmail.com

 

14

นายวัชรพงค์  โนทะนะ

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

089 – 5616405

Watch241@hotmail.com

Watch241@gmail.com

15

นางสาวกฤติยา  ขัติยะ

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

087 – 1833952

093 - 2737240

kru_mamja@hotmail.com

mamkrit17@gmail.com

16

นางสุชาดา  ไตรจินดา

 

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

081 - 0245091

strijinda@gmail.com

tri_suchada@hotmail.com

17

นางปิยะนุช  พุดหอม

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

088 – 2938804

Piyanud26@gmail.com

18

 

นายสุวิทย์ ผูกจิต

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

081 – 0204525

heck2@hotmail.com

damsuwit@gmail.com

19

 

นางนรากร  เพ็งผ่อง      

 

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

080 – 8603904

Mall_99@hotmail.com

20

 

นายชาติชาย  ทนะขว้าง

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

 

 

 

21

 

นางดวงตา  ลำลึก

ศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ

 

 

22

 

นางรัชนีวรรณ  สายใจ

เจ้าพนักงานธุรการ

087 - 1896540

 

23

 

นางวรวรรณ  หาญคำ

เจ้าพนักงานธุรการ

084 – 6103199

O_nizaki@hotmail.com

24

 

นายวิทยา  ศรีเทพ

พนักงานขับรถ

085 - 6167819

 

25

 

นายรัศมี  มาณกิจ

พนักงานบริการ

ช่างไม้ 4

089 - 9525039

 

26

นายนิวัฒน์  ไชยเลิศ

รอง ผอ.สพป

ชำนาญการพิเศษ

089 - 7596889

Niwatthai81@gmail.com

27

 

นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต

รอง ผอ.สพป

ชำนาญการพิเศษ

081 – 7469265

teratat@ednan1.go.th