กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

นายอนุชา รัตนอุบล
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อีเมล watch241@gmail.com

นายสุวิทย์  ผูกจิต
ศึกษานิเทศก์
อีเมล damsuwit@gmail.com

นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์
ศึกษานิเทศก์
อีเมล emmergv@gmail.com

Comments