กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

นายอนุชา รัตนอุบล
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
อีเมล watch241@gmail.com

นายสุวิทย์  ผูกจิต
ศึกษานิเทศก์
อีเมล damsuwit@gmail.com

นายวุฒิชัย  โลนันท์
ศึกษานิเทศก์
อีเมล superboy@esdc.go.th

Comments