กลุ่มงานประกันคุณภาพ

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

นายไชยยศ คำสังวาลย์
ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
อีเมล yotksw399@gmail.com

นางนรากร  เพ็งผ่อง
ศึกษานิเทศก์
อีเมล narapeng080@gmail.com

นางดวงตา ลำลึก
ศึกษานิเทศก์
อีเมล pongpang503@gmail.com
Comments