กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

นางศิริรัตน์  แย้มศิลป์
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
อีเมล siriratyamsin@gmail.com

นางสาวกฤติยา ขัติยะ
ศึกษานิเทศก์
อีเมล narapeng080@gmail.com

นายจักรวรรดิ์  ญาณกรสกุล 
ศึกษานิเทศก์
อีเมล krooting.sp@gmail.com
Comments