กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

นายวัยชัย  ภูผาคุณ
ศึกษานิเทศก์ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
อีเมล w.phuphakhun@gmail.com

นายชาติชาย  ทนะขว้าง
ศึกษานิเทศก์
อีเมล chaithanakwang@gmail.com

นายปิยะ  จะเฮิง
ศึกษานิเทศก์
อีเมล chaithanakwang@gmail.com
Comments