กลุ่มงานเลขานุการ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

นายวัชรพงค์  โนทะนะ
ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
อีเมล watch241@gmail.com

นางสาวพรพรรณ ณ ลำพูน
ศึกษานิเทศก์
อีเมล cumpoon@gmail.com

Comments