ประชุมเชิงปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference

โพสต์26 ต.ค. 2559 21:29โดยสุวิทย์ ผูกจิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ดำเนินการ ประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference ให้กับศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูที่ทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ ๒๗ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ
Comments