กลุ่มนิเทศฯ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๐

โพสต์29 ต.ค. 2560 23:58โดยสุวิทย์ ผูกจิต   [ อัปเดต 31 ต.ค. 2560 00:08 ]
กลุ่มนิเทศฯ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๐ หน้าศาลากลางจังหวัดน่าน(หลังเก่า) เพื่อถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ซึ่งวันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว โดยในรัชสมัยของพระองค์ท่าน สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาบ้านเมืองในหลายๆด้าน ทั้ง ไฟฟ้า ประปา คมนาคม ไปรษณีย์ โทรเลข ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต นอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาอารยะประเทศ ทรงนำประเทศรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก ยังความผาสุกบังเกิดแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่ามาจนถึงปัจจุบัน
Comments